Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů


1.1. Provozovatel systému ELDORADO se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě jiné osobě, s výjimkou jejich poskytnutí Poskytovateli zážitků za účelem naplnění smlouvy. Veškerá práva Klienta a případně jiné osoby, jejíž údaje Klient poskytl za účelem plnění Smlouvy této osobě, jsou zaručena v rozsahu stanoveném Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen “GDPR”). Klient a případně jím uvedená třetí osoba má tedy po splnění Smlouvy dle GDPR ze strany Provozovatele systému ELDORADO zejména právo na:

1.) korektní, zákonné a transparentní zpracování údajů,
2.) shromažďování údajů jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a zpracování údajů jen způsobem slučitelným s těmito účely,
3.) zpracování jen v přiměřeném, relevantním a nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k účelu,
4.) zpracování údajů přesných a v případě potřeby aktualizovaných),
5.) uložení ve formátu umožňujícím identifikaci údajů po dobu ne delší, než ne nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
6.) zpracování způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

1.2. Pro komunikaci mezi Provozovatelem portálu ELDORADO s Klientem a pro následné poskytnutí služby Klientu je nezbytné zpracování osobních údajů Klienta (a případně dalších osob, má-li jim být služba poskytnuta), a dále je nezbytné využití elektronického kontaktu (telefonní číslo, adresa elektronické pošty). Poskytnutím těchto údajů Klient souhlasí s takovým užitím za účelem plnění dle smlouvy a těchto podmínek a bere na vědomí, že pro účely plnění smluvního vztahu může Provozovatel systému ELDORADO a třetí osoby poskytující plnění Klientu tyto údaje takto užít přímo na základě právního předpisu. Klient je povinen zajistit souhlas všech osob, kterým má být služba poskytnuta (poskytnut zážitek).

Více informací naleznete v Obchodních podmínkách v oddíle C (osobní údaje a elektronický kontakt).

 

2. Cookies

2.1. Naše webové stránky používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory „cookies“ umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

2.2. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

2.3. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

2.4. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče.