Reklamace

Provozovatel systému ELDORADO odpovídá za řádné provedení těch smluvních povinností, které má podle smlouvy a těchto podmínek zajistit. Zejména pak odpovídá za to, že příslušný certifikát bude odeslán neporušený, opatřený ochrannými prvky dle vzoru a bude vyplněn v souladu se smlouvou a případných pokynů Klienta. Případná práva ze zákonné odpovědnosti za vady musí být uplatněna písemně u Provozovatele systému ELDORADO v zákonné lhůtě, jinak zaniknou. Tato práva lze uplatňovat pouze do okamžiku provedení rezervace.

Za poskytnutí služby (zážitku) odpovídá poskytovatel služeb. Služba bude poskytnuta v jakosti, která je předepsána právními předpisy, jinak v jakosti, ve které se taková služba u příslušného poskytovatele služeb běžně poskytuje. Při reklamaci vad poskytnutých služeb bude Provozovatel systému ELDORADO s Klientem spolupracovat, Klient je povinen uplatnit práva ihned u poskytovatele služeb a Provozovatele systému ELDORADO o tom bezodkladně následně písemně informovat. 

Více informaci naleznete v Obchodních podmínkách - oddíl I.


 

Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů


Společnost Zážitková agentura s.r.o., IČ 28329368 (DIČ CZ 28329368), se sídlem Tyršova 32, Kostelec na Hané 798 41, poučuje dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, spotřebitele o tom, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy uzavřené se společností Zážitková agentura s.r.o. nebo smlouvu společností Zážitková agentura s.r.o. zprostředkovanou podle ustanovení § 20d a následujících zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb nabízených či zprostředkovaných společností Zážitková agentura s.r.o. je dle ustanovení § 20e zákona č. 634/1992 Sb. je Česká obchodní inspekce.

Kontaktní údaje subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webové stránky: adr.coi.cz, adresa elektronické pošty: adr@coi.cz  

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb je tato informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu spotřebiteli zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek Portálu ELDORADO  (www.netradicnizazitky.cz), který provozuje společnost Zážitková agentura s.r.o. Dále je tato informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu spotřebiteli zpřístupněna v rámci Obchodních podmínek společnosti Zážitková agentura s.r.o., protože smlouva mezi společností Zážitková agentura s.r.o. a spotřebitelem odkazuje na Obchodní podmínky.
Při vzniku sporu je společnost Zážitková agentura s.r.o. povinna spotřebiteli podat informaci o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v rozsahu zde uvedeném v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.